Akcjonariusze PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. obecni w dniu 29 czerwca 2011r., na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, podjęli uchwały dotyczące ustalenia wysokości i terminu wypłaty dywidendy, zatwierdzenia sprawozdań za 2010 rok, przyznania absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej oraz zmian w Statucie Spółki. Informacja dotycząca dywidendy