Informacja o rekompensatach

Zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła, w związku z sytuacją na rynku paliw zamieszczonej w Dz. U. 2022 poz. 1967 (dalej USTAWA),

PGE GiEK S.A. O/Elektrownia Dolna Odra jako Przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję i wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła, które jest dostarczane do odbiorców ciepła, o których mowa w art. 4 ust. 1 USTAWY, został zobligowany do ustalenia określonego poziomu średnich cen wytwarzania ciepła dla odbiorców na potrzeby gospodarstw domowych i potrzeby użyteczności publicznej, zwanych dalej „średnimi cenami wytwarzania ciepła z rekompensatą”.

Ustalenie średnich cen wytwarzania ciepła do odbiorców ciepła, o których mowa w art. 4 ust. 1 USTAWY, dokonuje się na podstawie taryfy dla ciepła zatwierdzonej na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne cenę ciepła, cenę za zamówioną moc cieplną i cenę nośnika ciepła lub stawkę opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną i stawkę opłaty za ciepło z rekompensatą wynikające ze średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, o której mowa w ust. 3, uwzględniając planowane wielkości uwzględnione w zatwierdzonej taryfie, i wprowadza ustalone ceny z rekompensatą do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1 USTAWY, w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r.

Aktualnie, zgodnie z obowiązującą od dnia 1 lipca 2022 r. do 30.06.2023 r. taryfą zatwierdzoną, Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OSZ.4210.1.3.22.1249.XXI.APo1 z dnia 15.06.2022 r. opublikowaną w Biuletynie Branżowym – Ciepło nr 381 (1641) z dnia 15.06.2022 r. oraz umieszczoną na stronie internetowej PGE GiEK S.A. O/Elektrownia Dolna Odra https://zedolnaodra.pgegiek.pl/oferta/Taryfy średnia cena wytwarzania ciepła wynosi 49,43 zł/GJ i jest niższa od średnich cen wytwarzania ciepła z rekompensatą  podanych w Art. 3 ust. 3 USTAWY.

Zgodnie Art. 3 ust 7 USTAWY jeżeli średnia cena wytwarzania ciepła dla danego źródła ciepła jest niższa od średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą dla tego źródła, przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1 lub 2 USTAWY, w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1, stosuje tę cenę. Z tytułu stosowania średniej ceny wytwarzania ciepła niższej, niż określona w ust. 3 rekompensata nie przysługuje.

W przypadku gdy w okresie wskazanym w USTAWIE, tj. od dnia 01.10.2022 r. do dnia 30.04.2023 r. nastąpi zmiana aktualnie obowiązującej XXI taryfy dla ciepła, która skutkować będzie koniecznością zastosowania średnich cen wytwarzania ciepła z rekompensatą  podanych w Art. 3 ust. 3 USTAWY. Odbiorcy o tym fakcie zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem.

Poniżej link do Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw zamieszczonej w Dz. U. 2022 poz. 1967.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001967/T/D20221967L.pdf