Informacja o Efektywności energetycznej

Zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 468, 868)

efektywność energetyczna – to stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, albo w wyniku wykonanej usługi niezbędnej do uzyskania tego efektu, zaś

przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej oznacza działanie polegające na wprowadzeniu zmian lub usprawnień w obiekcie, w urządzeniu technicznym lub w instalacji, w wyniku których uzyskuje się oszczędność energii.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Elektrownia Dolna Odra podejmuje od wielu lat szereg działań mających na celu zmniejszenie uciążliwości dla środowiska oraz zrealizowała wiele przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

Działania te zostały opisane na stronie internetowej Oddziału https://zedolnaodra.pgegiek.pl/ w zakładkach „Ochrona środowiska”, „Technika i Technologia” „Projekty rozwojowe”

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (tekst ujednolicony) wskazuje środki poprawy efektywności energetycznej.

Szeroki i precyzyjny wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej wskazuje Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć.

Dla oceny przeprowadzonych działań można stosować zasady opisane w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.