Zmiana taryfy na ciepło

Informujemy, że od dnia 01 lipca 2021 r. w miejsce dotychczas obowiązującej jednej taryfy dla ciepła wprowadzamy do stosowania dwie nowe Taryfy dla ciepła:

  • Taryfę dotyczącą wytwarzania ciepła w elektrowni Dolna Odra zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OSZ.4210.8.8.2021.1249.XX-1272.BK z dnia 15.06.2021 r. opublikowaną w Biuletynie Branżowym - Ciepło nr 185 (915) z dnia 16.06.2021 r., obejmującą ceny opłaty za moc zamówioną, ciepło i nośnik ciepła oraz 
  • Taryfę dotyczącą sieci ciepłowniczej zasilanej z Elektrowni Dolna Odra zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OSZ.4210.6.5.2021.XX.1249.RN z dnia 15.06.2021 r. opublikowaną w Biuletynie Branżowym - Ciepło nr 184 (914) z dnia 16.06.2021 r., obejmującą stawki opłaty stałej i opłaty zmiennej za usługi przesyłowe.