Informacja o cenach maksymalnych ciepła w okresie 1.03.2023 – 31.12.2023 zgodnie z art. 14 ust.1 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 295).

W związku z wprowadzeniem w życie zapisów ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 295), zgodnie z Informacją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 9/2023 z dnia 22 lutego 2023r w sprawie cen za zamówioną moc cieplną, cen ciepła, cen nośnika ciepła oraz stawek opłat stałych za usługi przesyłowe i stawek opłat zmiennych za usługi przesyłowe lub stawek opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną i stawek opłaty za ciepło, stosowanych w dniu 30 września 2022 r., powiększonych o 40%. ) poniżej przedstawiamy maksymalne ceny i stawki za ciepło obowiązujące od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. dla odbiorców ciepła zasilanych z PGE GiEK S.A.  Oddział Elektrownia Dolna Odra, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. Dz.U. 2022 poz. 1967).

Lp.

Rodzaj ceny lub stawki opłat

Jedn. miary

Grupa DO/W/S

Grupa DO/P/2

Grupa DO/W

 

 

 

Odbiorcy zasilani w ciepło z Elektrowni Dolna Odra poprzez sieć ciepłowniczą znajdującą się na terenie Elektrowni Dolna Odra, stanowiącą własność sprzedawcy i eksploatowana przez sprzedawcę, gdzie nośnikiem ciepła jest woda.

 

Odbiorcy zasilani w ciepło z Elektrowni Dolna Odra poprzez sieć ciepłowniczą znajdującą się na terenie Elektrowni Dolna Odra, stanowiącą własność sprzedawcy i eksploatowana przez sprzedawcę, gdzie nośnikiem ciepła jest para o temperaturze 300oC i ciśnieniu 1,8MPa.

Odbiorcy zasilani w ciepło z Elektrowni Dolna Odra poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność Odbiorcy gdzie nośnikiem ciepła jest woda.

1

Cena za moc zamówioną za rok netto

 

rata za m-c

 

zł/MW/rok

 

zł/MW/m-c

 

113 965,82

 

9 497,15

 

 

113 965,82

 

9 497,15

 

 

113 965,82

 

9 497,15

 

2

Cena ciepła

zł/GJ

58,35

58,35

 

58,35

 

3

Cena nośnika ciepła

 

zł/m3

 

5,82

 

5,14

 

 

5,82

 

4

Stawki opłat za usługi przesyłowe stawka opłat stałych za rok

 

rata za m-c

 

stawka opłat zmiennych

 

zł/MW/rok

 

 

zł/MW/m-c

 

zł/GJ

 

5 888,23

 

 

490,69

 

3,70

 

 

25 840,58

 

 

2 153,38

 

5,11

 

-

 

 

-

 

-

Podane ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towaru i usług (VAT).

Jednocześnie informujemy, że do czasu zmiany taryfy dla rozliczeń Odbiorców ciepła aktualnie stosowane są stawki podane w dotychczas obowiązującej taryfie zatwierdzonej Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OSZ.4210.1.3.6.2022.1249.XXI.APo1 z dnia 15.06.2022 r.)

 

Zgodnie z art. 4  ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. Dz.U. 2022 poz. 1967) zamieszczone ceny i stawki będą stosowane są dla odbiorców ciepła:

 1. Gospodarstw domowych;
 2. Wspólnot mieszkaniowych, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca  1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048), albo spółdzielni mieszkaniowych, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia  2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1208 oraz  z 2022 r. poz. 1561), które są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia ciepła w lokalach mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe albo w lokalach podmiotów, o których mowa w pkt 4, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby określone w tych przepisach;
 3. Podmiotów innych niż podmioty, o których mowa w pkt 2, które na mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia dostaw ciepła do lokali mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe albo w lokalach podmiotów, o których mowa w pkt 4, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby określone w tych przepisach;
 4. O ile złożą oświadczenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 – podmiotów będących:
 • podmiotem udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby udzielania tych świadczeń,
 • jednostką organizacyjną pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.) ), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby świadczenia pomocy społecznej,
 • noclegownią albo ogrzewalnią, o których mowa w art. 48a ust. 3 albo 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
 • jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 i 1700), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
 • podmiotem systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
 • podmiotem tworzącym system szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1–7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.4)), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
 • podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy, a także dziennym opiekunem, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1324 i 1383), w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
 • kościołem lub innym związkiem wyznaniowym, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 2022 r. poz. 1435 i 1700), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby działalności niegospodarczej,
 • podmiotem prowadzącym działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby tej działalności,
 • podmiotem prowadzącym działalność archiwalną, o której mowa w art. 22 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby tej działalności,
 • ochotniczą strażą pożarną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. poz. 2490 oraz z 2022 r. poz. 1301), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby realizacji zadań określonych w tej ustawie,
 • placówką zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
 • rodzinnym domem pomocy, o którym mowa w art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, albo mieszkaniem chronionym, o którym mowa w art. 53 tej ustawy, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
 • centrum integracji społecznej, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176 oraz z 2022 r. poz. 218 i 1812), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
 • klubem integracji społecznej, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
 • warsztatem terapii zajęciowej w rozumieniu art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558, 1700 i 1812) albo zakładem aktywności zawodowej, o którym mowa w art. 29 ust. 1 tej ustawy, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
 • organizacją pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265 i 1812) albo podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby działalności pożytku publicznego,
 • spółdzielnią socjalną w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2085 oraz z 2022 r. poz. 1812), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
 • związkiem zawodowym, o którym mowa w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności.