1. Ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej, składa Wniosek o określenie warunków przyłączenia. Wniosek można pobrać w siedzibie Oddziału Elektrownia Dolna Odra w Nowym Czarnowie (budynek H16; parter pok. 16) „lub ze strony internetowej – link. Do wniosku załączona jest szczegółowa instrukcja jego wypełniania. Wraz z wnioskiem należy złożyć odpowiednie dokumenty. To, jakie dokumenty należy załączyć do wniosku uzależnione jest od formy organizacyjnej wnioskodawcy. Wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o przyłączenie można pobrać w siedzibie Oddziału Elektrownia Dolna Odra w Nowym Czarnowie lub ze strony internetowej – link.

2. Kompletny, wypełniony wniosek można złożyć osobiście w siedzibie Oddziału  Elektrownia Dolna Odra w Nowym Czarnowie (budynek H16; parter pok. 16) lub przesłać na adres PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Dolna Odra Nowe Czarnowo 76, 74-105 Nowe Czarnowo.

3. Złożony wniosek jest weryfikowany przez pracowników przedsiębiorstwa energetycznego pod kątem formalno-prawnej poprawności jego wypełnienia i kompletności złożonych załączników. W przypadku stwierdzenia braków lub nieprawidłowości, wnioskodawca wzywany jest do uzupełnienia wniosku. Wniosek podlega merytorycznemu rozpoznaniu po jego uzupełnieniu przez wnioskodawcę. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu do Dostawcy wniosku, który został zweryfikowany jako kompletny. Wniosek, który nie zostanie przez Wnioskodawcę uzupełniony pozostawia się bez rozpoznania.

4. Złożenie wniosku o przyłączenie nie powoduje powstania u wnioskodawcy żadnych zobowiązań finansowych. Do czasu podpisania umowy przyłączeniowej, w dowolnym momencie wnioskodawca może zrezygnować z przyłączenia swojego obiektu do sieci ciepłowniczej, bez ponoszenia żadnych opłat z tego tytułu.

5. Z chwilą otrzymania kompletnego wniosku Dostawca dokonuje analizy czy istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia. Jeśli brak jest technicznych lub ekonomicznych warunków przyłączenia, Dostawca odmawia przyłączenia informując o tym wnioskodawcę oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Jeżeli natomiast weryfikacja wykaże, że z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia przyłączenie jest możliwe, wówczas Dostawca opracowuje dla obiektu warunki przyłączenia, czyli wymagania techniczne, które należy spełnić, aby być przyłączonym do sieci. Dostawca przekazuje wnioskodawcy warunki wraz z projektem umowy o przyłączenie do sieci ciepłowniczej w terminie 30 dni od daty wpływu do Dostawcy kompletnego wniosku o określenie warunków przyłączenia. Opracowanie warunków i projektu umowy jest nieodpłatne.

6. Podstawą do rozpoczęcia prac związanych z przyłączeniem obiektu do sieci ciepłowniczej jest podpisana przez strony umowa o przyłączenie do sieci ciepłowniczej. Umowa ta określa w szczególności wzajemne zobowiązania stron, zakres robót i terminy ich realizacji oraz wysokość opłaty przyłączeniowej.

7. O ile nie stanowi inaczej, to do obowiązków Dostawcy należy opracowanie dokumentacji technicznej sieci/przyłącza ciepłowniczego, uzyskanie wszystkich wymaganych prawem pozwoleń i uzgodnień niezbędnych do realizacji inwestycji, a następnie budowa przyłącza do obiektu oraz zakup i montaż układu pomiarowo rozliczeniowego, natomiast do obowiązków przyszłego odbiorcy ciepła – należy zakup i montaż węzła cieplnego (którego projekt powinien być zgodny z wydanymi przez Dostawcę warunkami) oraz wykonanie wewnętrznej instalacji odbiorczej.

8. Jeżeli budowane przyłącze służące doprowadzeniu ciepła do obiektu odbiorcy położone będzie na nieruchomości odbiorcy, powstanie konieczność ustanowienia na rzecz Dostawcy służebności przesyłu. Służebność przesyłu polegać będzie na prawie korzystania przez Dostawcę z nieruchomości odbiorcy w zakresie posadowienia oraz eksploatacji infrastruktury technicznej służącej do przesyłu i dystrybucji ciepła do odbiorcy. Zasady ustanowienia służebności przesyłu ustalone zostaną w odrębnie zawartym porozumieniu, po ostatecznym ustaleniu długości i trasy przebiegu przyłącza. Ustanowienie służebności wymaga złożenia przez odbiorcę oświadczenia w formie aktu notarialnego. Koszt aktu notarialnego związany z ustanowieniem służebności ponosi Dostawca.

9. Za przyłączenie do sieci odbiorca obowiązany jest uiścić tzw. opłatę przyłączeniową. Wysokość opłaty przyłączeniowej uzależniona jest od:

  •  – długości przyłącza – tj. odległości pomiędzy przyłączanym obiektem a istniejącą siecią ciepłowniczą, do której nastąpi wpięcie, oraz
  • średnicy przyłącza – tj. średnicy rur, z których zostanie wykonane przyłącze do obiektu.

Opłata przyłączeniowa kalkulowana jest na podstawie zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Taryfy obowiązującej w dniu zawarcia umowy o przyłączenie i stanowi iloczyn stawki za 1 mb przyłącza oraz długości przyłącza, które ma zostać wybudowane.

Opłatę przyłączeniową odbiorca płaci w dwóch częściach. Pierwszą część, po zawarciu umowy o przyłączenie do sieci. Drugą część, po zakończeniu realizacji umowy. Szczegółowe terminy płatności określa umowa.

10. Fizyczne przyłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej następuje po zrealizowaniu wszystkich obowiązków stron wynikających z umowy.

11. Aby móc korzystać z ciepła dostarczanego z sieci ciepłowniczej należy, po zakończeniu realizacji umowy przyłączeniowej zawrzeć umowę sprzedaży ciepła i świadczenia usług przesyłowych. Umowa ta określa w szczególności zasady dostawy ciepła, zobowiązania stron i sposób rozliczeń. Po zawarciu przedmiotowej umowy Dostawca uruchamia przyłącze i rozpoczyna dostawy ciepła.

 

Schemat procedury przyłączenia obiektu sieci ciepłowniczej PGE GiEK S.A.

Oddział Elektrownia Dolna Odra