Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra planuje i podejmuje realizację wielu różnych zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych. Do najpoważniejszych inwestycji w Elektrowni Dolna Odra zaliczają się:

Modernizacje w latach 2012-2015:

  • na kotłach nr 5, 6, 7, 8 zabudowano instalacje niekatalitycznego odazotowania spalin (SNCR); redukcja NOx w spalinach z poziomu 500 mg/m3u do poziomu poniżej 200 mg/m3u umożliwiła spełnienie norm środowiskowych od 01.01.2016 r.
  • bloki nr 1 i 2 o łącznej mocy osiągalnej 454 MW świadczą usługi interwencyjne rezerwy zimnej (umowa na lata 2016÷2017, z możliwością przedłużenia o kolejne dwa lata).

Instalacje odsiarczania spalin bloków 1, 2, 5, 6, 7 i 8 pracują w oparciu o metodę mokrą wapienną.

W Elektrociepłowni Pomorzany prowadzony jest program inwestycyjny obejmujący:

  • budowę instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla dwóch kotłów,
  • instalację odsiarczania spalin,

co zapewni spełnienie wymogów unijnej dyrektywy o emisjach przemysłowych i bezpieczeństwo dostaw ciepła wytwarzanego w wysokosprawnej kogeneracji dla Szczecina.

W Elektrociepłowni Szczecin przeprowadzone modernizacje:

  • w latach 1998-2000 zbudowano nowoczesną turbinę upustowo-ciepłowniczo-kondensacyjną, dzięki której elektrociepłownia produkuje w skojarzeniu energię elektryczną i cieplną,
  • od 2012 r. pracuje nowoczesny kocioł parowy wytwarzający energię z biomasy, dzięki któremu radykalnie zmniejszyła się ilość zanieczyszczeń emitowanych do powietrza, a ponad stuletnia elektrociepłownia stała się jednym z najbardziej nowoczesnych, wysokosprawnych i przyjaznych dla środowiska producentów ciepła i energii elektrycznej.