Zakład zwiększonego ryzyka (ZZR)

Realizując zobowiązanie wynikające z art. 261 a. 1. Ustawy o zmianie ustawy – Prawo Ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015.1434) podaje się do publiczne wiadomości:

ELEKTROWNIA DOLNA ODRA JEST ZAKŁADEM ZWIĘKSZONEGO RYZYKA WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ.

Oznaczenie zakładu:

Prowadzący zakład:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa 5 w skład której wchodzi Odział Elektrownia Dolna Odra 74-105 Nowe Czarnowo, Nowe Czarnowo 76 – Elektrownia Dolna Odra.

Nr KRS: 0000032334

Regon: 000 560 207

NIP: 769-050-24-95

Kierujący zakładem:

Sylwester Chruszcz, p.o. Dyrektor PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Dolna Odra

74-105 Nowe Czarnowo, Nowe Czarnowo 76

tel. +48 91 822 51 00

fax. +48 91 416 20 00 , +48 91 316 59 00

https://zedolnaodra.pgegiek.pl/

Zgłoszenie zakładu:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Elektrownia Dolna Odra podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym. Prowadzący zakład wypełnił zobowiązanie, o którym mowa w art. 250 ust. 1. ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2017.519 z późn. zm.) i w marcu 2014 przekazał „Zgłoszenie instalacji- Elektrowni Dolna Odra do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.” Ostatnia aktualizacja Programu Zapobiegania Awariom została przekazana Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w marcu 2017 roku. Kopie wyżej wymienionych dokumentów zostały przekazane do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Opis działalności:

Podstawowym przedmiotem działalności Zakładu jest:

– wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z);

– handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z);

– wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z).

Wszystkie wymienione działalności są objęte koniecznością posiadania stosownych koncesji. Podstawowym paliwem Zakładu jest węgiel kamienny, przy wykorzystaniu technologii współspalania biomasy. Głównymi sprzedawanymi produktami były:

 • energia elektryczna,
 • ciepło,
 • prawa majątkowe wynikające z produkcji energii odnawialnej,
 • prawa majątkowe wynikające z produkcji energii w kogeneracji.

Substancje niebezpieczne:

Substancjami niebezpiecznymi decydującymi o zaliczeniu Elektrowni Dolna Odra do zakładu zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZZR) są substancje ropopochodne w tym olej opałowy ciężki. Do kwalifikacji zakładu przyjęto kryterium ilościowe odniesione do maksymalnej ilości produktu jaki znajduje się lub może się znajdować na terenie zakładu.

W poniższej tabeli zestawiono informacje o substancjach niebezpiecznych, z uwzględnieniem ich nazw lub kategorii oraz zagrożeń, decydujących o kwalifikacji zakładu, jak również innych uwzględnionych podczas próby zaliczenia zakładu do ZZR.

W Elektrowni Dolna Odra znajdują się także inne substancje niebezpieczne, które nie zostały uwzględnione w analizie rodzajów i ilości substancji mogących spowodować lub przyczynić się do awarii przemysłowej. Substancje te wymieniono poniżej w tabeli. Według kart ich charakterystyk substancje te nie zostały zakwalifikowane do kategorii substancji stwarzających zagrożenia poważnej awarii przemysłowej.

Sposoby ostrzegania i postępowania w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej:

Na terenie Elektrowni Dolna Odra zagadnienia ostrzegania i postępowania w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej są uregulowane „Instrukcją reagowania na awarie”. Instrukcja określa właściwy sposób postępowania pracowników oddziału w przypadku wystąpienia awarii lub katastrofy związanej z zagrożeniem zdrowia i życia, a także w sytuacjach kryzysowych zaistniałych na wszystkich obiektach i terenach oddziału. Instrukcja reagowania na awarie jest powiązana z Programem Zapobiegania  Awariom.

W oparciu o tę instrukcję zostało uregulowane postępowanie w sytuacjach awarii przemysłowej obsługi ruchowej, średniego i wyższego dozoru technicznego, kierownictwa elektrowni i oddziału oraz reagowanie Zakładowej Służby Ratowniczej.

System ostrzegania o ewentualnych sytuacjach awaryjnych funkcjonujący na terenie zakładu oparty jest na:

 • systemie syren alarmowych uruchamianych z Zakładowego Punktu Alarmowego a także poprzez systemy zdalnego uruchamiania z Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego,
 • ręcznych ostrzegaczach pożarowych rozmieszczonych w poszczególnych obiektach, z których sygnał jest monitorowany całodobowo w Zakładowym Punkcie Alarmowym,
 • systemie elektronicznych czujek włączonych do zakładowego Systemu Stałych Instalacji Alarmowych monitorowanych całodobowo przez Zakładowy Punkt Alarmowy,
 • wewnętrznym systemie telefonicznym wraz wydzielonym numerem alarmowym 998 lub 5998, monitorowanym całodobowo i rejestrowanych rozmów na nośniku elektronicznym, dostępnym tylko do odczytu w Zakładowym Punkcie Alarmowym, numer alarmowy dostępny jest także z każdego telefonu komórkowego po wpisaniu stałego prefiksu: 91822 i dodaniem numeru alarmowego 5998,
 • rozgłośni zakładowej.

Sygnały alarmowe są ogłaszane i odwoływane za pomocą syren oraz rozgłośni zakładowej:

 • Ogłoszenie alarmu to sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny trwający 3 minuty.
 • Odwołanie alarmu to ciągły dźwięk syreny w okresie 3 minut.

Zakładowa Służba Ratownicza w Elektrowni Dolna Odra jest jednostką ochrony przeciwpożarowej, której procedura operacyjnego działania jest zgodna z wymaganiami przepisów o Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. W związku z powyższym do obowiązków kierującego działaniami ratowniczymi na poziomie zakładu należy niezwłoczne powiadomienie najbliższego otoczenia o zaistniałej awarii i spodziewanych zagrożeniach. W zależności od rodzaju zagrożenia dowódca działań ratowniczych określi sposób postępowania, strefę zagrożoną oraz konieczność ewakuacji. Do powiadamiania w terenie są w gotowości do użycia dwa samochody ratowniczo – gaśnicze z nagłośnieniem o mocy 90 – 100W. Niezależnie od powyższego Zakładowy Punkt Alarmowy w Elektrowni Dolna Odra posiada wykaz telefonów do wszystkich sąsiadujących zakładów w celu przekazania informacji o wystąpieniu zagrożenia i konieczności podjęcia ewakuacji.