Urządzenia ochronne

Wszystkie źródła emisji wyposażone są w urządzenia ochronne pozwalające zmniejszyć oddziaływanie emisji na atmosferę.

W Oddziale Elektrownia Dolna Odra stosowane są:

 • instalacje odpylania spalin – elektrofiltry trzystrefowe o średniej osiągalnej skuteczności 98,86% i czterostrefowe o średniej osiągalnej skuteczności 99,73%;
 • instalacje odsiarczania spalin metodą mokrą wapienną, w których produktem ubocznym jest gips handlowy, osiągające skuteczność odsiarczania 92%;
 • urządzenia i instalacje do redukcji tlenków azotu, niskoemisyjne palniki, stosowanie obniżenia nadmiaru powietrza w procesie spalania, stosowanie dysz OFA; instalacje katalitycznego odazotowania spalin SCR, pozwalające osiągnąć obniżenie poziomu emisji NOx na blokach 5-8 poniżej 150 mg/m3.

Automatyczne systemy monitoringu emisji spalin i imisji w powietrzu

W ramach dostosowania do wymagań Konkluzji BAT zmodernizowano system ciągłego monitoringu emisji spalin zainstalowany na emitorze IV (bloki 5-8). Zadaniem systemu pomiarowego emisji jest ciągła kontrola składu spalin emitowanych do atmosfery, a systemu pomiarowego imisji ocena poziomu zanieczyszczeń w powietrzu. Systemy monitoringu realizują swoje zadania poprzez:

 • pomiar emisji gazów spalinowych do atmosfery – SO2, NOx, CO, CO2, NH3, HCl, HF, Hg
 • pomiar emisji pyłu do atmosfery,
 • pomiar zawartości O2 w spalinach,
 • pomiar strumienia objętości, temperatury, ciśnienia i wilgoci w spalinach,
 • pomiar imisji gazów SO2, NOx, O3, oraz pyłu zawieszonego PM 10 i PM 2,5,
 • pomiar parametrów meteorologicznych,
 • zbieranie, archiwizację i obróbkę danych.

Instalacje odazotowania spalin

Aktualnie w Elektrowni Dolna Odra realizowany jest program dostosowujący jednostki wytwórcze do zaostrzonych wymagań środowiskowych. Po przeprowadzeniu szeregu prac modernizacyjnych i inwestycyjnych, od dnia 17 sierpnia 2021 r. obiekty energetycznego spalania paliw będą dostosowane do pracy z zachowaniem wymogów Konkluzji BAT.

W ramach dostosowania instalacji energetycznego spalania paliw do wymagań konkluzji BAT, w Elektrowni Dolna Odra wykonano:

 • zabudowę instalacji do odazotowania spalin metodą selektywnej katalitycznej redukcji SCR, w celu pogłębionej redukcji stężenia azotu (NOx) dla bloków 5, 6, 7 i 8, obniżenie poziomu emisji NOx na blokach 5-8 poniżej 150 mg/m3. W październiku 2020 r. przekazano do eksploatacji instalację SCR dla bloku 6 wraz ze stacją rozładunku i magazynowania wody amoniakalnej, w listopadzie 2020r. instalację SCR dla bloku 7, a w kwietniu 2021r. dla bloku 5. Planowany termin przekazania do eksploatacji instalacji SCR dla blok nr 8 – II połowa 2021 r.
 • modernizację instalacji mokrego odsiarczania spalin (IOS), polegającej na zabudowie półki sitowej wewnątrz absorbera IOS 7-8 w celu pogłębienia redukcji stężenia dwutlenku siarki (SO2) w spalinach, obniżenie poziomu emisji SO2 na blokach 5-8 poniżej 130 mg/m3u.