Głównymi odpadami powstającymi w procesie produkcji energii elektrycznej i cieplnej w instalacjach energetycznego spalania paliw, w wyniku spalania węgla kamiennego oraz biomasy w Oddziale Zespół Elektrowni Dolna Odra są odpady paleniskowe.

Odpady te to mieszanki popiołowo-żużlowe powstające w kotłach energetycznych, popioły lotne wychwytywane w instalacjach odpylania spalin, gips syntetyczny powstający w instalacjach odsiarczania spalin oraz piaski ze złóż fluidalnych powstające w procesie eksploatacji kotła biomasowego.

W Elektrowni Dolna Odra popiół lotny oraz gips syntetyczny stanowią produkt uboczny.

Ilość powstających odpadów paleniskowych uzależniona jest m.in. od ilości i jakości spalanego paliwa.

Oprócz odpadów paleniskowych powstających w Oddziale Zespół Elektrowni Dolna Odra, wytwarzane są odpady nieprodukcyjne powstające w pomocniczych procesach technologicznych.

Powstające w procesie spalania paliw odpady są częściowo wykorzystywane gospodarczo, główniew budownictwie i w rekultywacji terenów zdegradowanych. Gips będący produktem odsiarczania spalin, jest czystym i konkurencyjnym produktem, a jego cała produkcja jest w pełni zagospodarowana.

Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra prowadzi działania zmierzające do maksymalnego wykorzystania gospodarczego odpadów paleniskowych, a odpady nieprodukcyjne przekazywane są do zagospodarowania uprawnionym podmiotom.

Funkcjonujący w Oddziale system gospodarowania wytwarzanymi odpadami obejmujący segregację, ewidencję, monitoring, gospodarcze wykorzystanie i bezpieczne dla środowiska składowanie, minimalizuje ich niekorzystny wpływ na środowisko.

zedolnaodra_site