Głównymi odpadami powstającymi w procesie produkcji energii elektrycznej i cieplnej w Oddziale Zespół Elektrowni Dolna Odra są odpady paleniskowe: popioły lotne powstające w instalacjach odpylania spalin, mieszanki popiołowo-żużlowe powstające w kotłach energetycznych, gips syntetyczny powstający w instalacjach odsiarczania spalin oraz piaski ze złóż fluidalnych powstające w kotle biomasowym w Elektrociepłowni Szczecin.

W Elektrowni Dolna Odra popiół lotny oraz gips syntetyczny stanowią produkt uboczny.

Ilość powstających odpadów paleniskowych uzależniona jest m.in. od ilości i jakości spalanego paliwa.

Oprócz odpadów paleniskowych powstających w Oddziale Zespół Elektrowni Dolna Odra, powstają odpady z pomocniczych procesów technologicznych.

Powstające w procesie spalania paliw odpady są częściowo wykorzystywane gospodarczo, głównie w budownictwie i do rekultywacji terenów. Gips, produkt odsiarczania spalin, będący czystym i konkurencyjnym produktem – jest w pełni zagospodarowany.

Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra prowadzi działania zmierzające do maksymalnego wykorzystania gospodarczego odpadów paleniskowych.

Funkcjonujący w Oddziale system gospodarowania wytwarzanymi odpadami obejmujący segregację, ewidencję, monitoring, gospodarcze wykorzystanie i bezpieczne dla środowiska składowanie, minimalizuje ich niekorzystny wpływ na środowisko.