W Elektrowni Dolna Odra, w procesie produkcji energii elektrycznej i cieplnej w wyniku spalania paliw tj. węgla kamiennego i biomasy powstają produkty uboczne i odpady paleniskowe: popioły lotne powstające w instalacjach odpylania spalin, mieszanki popiołowo-żużlowe powstające w kotłach energetycznych, gips syntetyczny i mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych powstające w instalacjach odsiarczania spalin.

Decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w Elektrowni Dolna Odra popiół lotny został uznany za produkt uboczny.

Ilości powstających odpadów paleniskowych zależą od ilości spalonego węgla oraz od parametrów jakościowych danego paliwa takich jak m.in. zawartość popiołu w paliwie czy też zawartość części palnych w popiele.

Oprócz odpadów paleniskowych powstających w Elektrowni Dolna Odra, wytwarzane są tzw. odpady nieprodukcyjne generowane w procesach pomocniczych. Zarówno odpady te jak i produkty uboczne zagospodarowywane są przez uprawnione podmioty, a część z nich składowana jest na własnych składowiskach odpadów. Kierunki zagospodarowania odpadów oraz produktów ubocznych są szerokie. Wykorzystuje się je m.in. w budownictwie do rekultywacji terenów zdegradowanych np. składowisk odpadów.

Gips syntetyczny, produkt odsiarczania spalin, będący czystym i konkurencyjnym produktem  jest w pełni zagospodarowany.

Oddział prowadzi działania zmierzające do maksymalnego wykorzystania gospodarczego zarówno produktów ubocznych jak i odpadów paleniskowych.

Funkcjonujący w Oddziale system gospodarowania odpadami obejmuje segregację, ewidencję, monitoring, gospodarcze wykorzystanie i bezpieczne dla środowiska składowanie, minimalizując tym samym ich niekorzystny wpływ na środowisko.