PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA – Oddział Elektrownia Dolna Odra podejmuje, począwszy od lat dziewięćdziesiątych szereg działań, mających na celu zmniejszenie uciążliwości swoich zakładów dla środowiska. Programy modernizacyjno-inwestycyjne uwzględniają następujące kierunki działań proekologicznych:

 • redukcję emisji pyłu,
 • redukcję emisji tlenków azotu,
 • redukcję emisji dwutlenku siarki,
 • poprawę jakości paliwa,
 • kontrolę poziomu emisji zanieczyszczeń z elektrowni i imisji zanieczyszczeń w sąsiedztwie elektrowni,
 • oczyszczanie ścieków,
 • zabezpieczenie składowisk popioło-żużla przed pyleniem,
 • zagospodarowanie odpadów paleniskowych,
 • właściwe deponowanie odpadów nieprodukcyjnych,
 • rekultywację gruntów zdegradowanych,
 • redukcję poziomu wyemitowanego hałasu.

Oddział Elektrownia Dolna Odra posiada wszystkie niezbędne decyzje administracyjne, w tym  pozwolenia zintegrowane, dla wszystkich instalacji wchodzących w skład Oddziału.