Urządzenia ochronne

Wszystkie źródła emisji wyposażone są w urządzenia ochronne pozwalające zmniejszyć oddziaływanie emisji na atmosferę.

W poszczególnych elektrowniach Oddziału Zespół Elektrowni Dolna Odra stosowane są:

 • instalacje odpylania spalin – elektrofiltry trzystrefowe o średniej osiągalnej skuteczności 98,90 % i czterostrefowe o średniej osiągalnej skuteczności 99,73 %;
 • instalacje odsiarczania spalin metodą mokrą wapienną, w których produktem ubocznym jest gips handlowy, osiągające skuteczność odsiarczania 92 %;
 • urządzenia i instalacje do redukcji tlenków azotu, niskoemisyjne palniki, stosowanie obniżenia nadmiaru powietrza w procesie spalania, stosowanie dysz OFA; instalacje niekatalitycznego odazotowania spalin SNCR,- łączny stopień redukcji emisji tlenków azotu to około 60 %.

AUTOMATYCZNE SYSTEMY MONITORINGU EMISJI SPALIN I IMISJI W POWIETRZU

Każda z elektrowni wchodzących w skład PGE GiEK SA Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra wyposażona jest w automatyczny system pomiarów zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Zadaniem systemu pomiarowego emisji jest ciągła kontrola składu spalin emitowanych do atmosfery, a systemu pomiarowego imisji ocena poziomu zanieczyszczeń w powietrzu. Systemy monitoringu realizują swoje zadania poprzez:

 • pomiar emisji gazów spalinowych do atmosfery – SO2, NO2, CO, CO2,
 • pomiar emisji pyłu do atmosfery,
 • pomiar zawartości O2 w spalinach,
 • pomiar strumienia objętości, temperatury, ciśnienia i wilgoci w spalinach,
 • pomiar imisji gazów SO2, NOx, O3, oraz pyłu zawieszonego PM 10 i PM 2,5,
 • pomiar parametrów meteorologicznych,
 • zbieranie, archiwizację i obróbkę danych.

INSTALACJE ODAZOTOWANIA SPALIN

W 2014r. uruchomiono instalację niekatalitycznego odazotowania spalin dla bloków nr 5, 6 i 7, natomiast w maju 2015r. oddano do eksploatacji instalację niekatalitycznego odazotowania spalin dla bloku nr 8. Instalacja selektywnej niekatalitycznej redukcji SNCR (Selective Non-Catalytic Reduction) służąca do redukcji tlenków azotu składa się z:

 • zbiornika magazynowego mocznika wraz ze stacją rozładunku z cystern samochodowych,
 • systemu pomp cyrkulacyjnych mocznika,
 • modułu dozująco-mieszającego do odpowiedniego przygotowania roztworu mocznika,
 • lanc wtryskowych zasilanych sprężonym powietrzem.

Do redukcji emisji dwutlenku azotu wykorzystywany jest 40 % roztwór mocznika. Reagent przed wstrzyknięciem do komory spalania jest wcześniej odpowiednio przygotowany w module mieszającym.  Moduł ten kontroluje ciśnienie, przepływ reagenta oraz odpowiedzialny jest za wtrysk roztworu mocznika do komory spalania w odpowiednim momencie. Mocznik jest wstrzykiwany bezpośrednio do komory spalania w rejon o temperaturach między 850 a 1100 ºC, w zależności od składu spalin. W tych warunkach zachodzi piroliza (rozpad termiczny) mocznika na rodniki amoniaku, a następnie amoniak reaguje z dwutlenkiem azotu tworząc parę wodną i uwalniając wolny azot.

Modernizacja układów paleniskowych kotłów bloków nr 6 i 7 zabudowanych w Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie polegała na wykorzystaniu metod pierwotnych i wtórnych niekatalitycznych SNCR, w celu obniżenia poziomu emisji NOx poniżej 190 mg/m3u(w przeliczeniu na NO2, w temperaturze 273,15 K, pod ciśnieniem 101,3 kPa, po odliczeniu zawartości pary wodnej w gazach odlotowych, przy znormalizowanej zawartości O2 wynoszącej 6 %).  Inwestycja realizowana była w latach 2012 – 2014 i obejmowała wykonanie następujących prac:

 • projektowych,
 • obiektowych,
 • związanych z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych,
 • dostarczeniem materiałów i urządzeń łącznie z montażem,
 • związanych z budową i uruchomieniem instalacji wraz z wykonaniem wszystkich robót towarzyszących i wykończeniowych (m.in.: prac optymalizacyjnych, prac związanych z przekazaniem do eksploatacji).