Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. został utworzony dnia 01.10.1996 r. na podstawie aktu notarialnego przekształcenia Przedsiębiorstwa Państwowego Zespół Elektrowni Dolna Odra w jednoosobową Spółkę Akcyjną Skarbu Państwa.

Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. nabył i posiada osobowość prawną na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Szczecinie XI Wydział Gospodarczy z dnia 01.10.1996 r. (sygn. akt. Ns Rej. H 1823/96).

Przekształcenia Przedsiębiorstwa Państwowego Zespół Elektrowni Dolna Odra w Spółkę Akcyjną dokonano na podstawie:

  • ustawy z dnia 05.02.1993 r. o przekształceniach własnościowych niektórych przedsiębiorstw państwowych o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa (Dz. U. Nr 16, poz. 69 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 13.07.1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 298 z późn. zm.).

Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. nie posiadał statusu Spółki o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18.01.2005 r. w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa – Dz.U. Nr 15, poz. 123 z późn. zm.).

Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. posiadał status przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09.11.2007 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym – Dz.U. Nr 214, poz. 1571).

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 26.09.2008 r. sygn. akt SZ.XVII NS-REJ.KRS/010438/08/606 dokonano zmiany firmy, pod którą Spółka działała, na PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra Spółka Akcyjna.

Z dniem 01 września 2010 roku, nastąpiło połączenie 13 spółek Grupy Kapitałowej PGE, w tym PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. i Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gryfinie. Połączenie odbyło się w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. W dniu 01.09.2010 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie (sygn. Sprawy: LD.XX NS-REJ.KRS/017530/10/973) o wpisaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym (Nr KRS: 0000032334), Regon: 000 560 207, Spółki pod nazwą PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie.

PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. została oddziałem Spółki skonsolidowanej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Nowa nazwa oddziału brzmi PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra.

Z dniem 1 lipca 2021 roku w ramach integracji aktywów ciepłowniczych Grupy Kapitałowej PGE nastąpiło ich wydzielenie ze Spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, w związku z czym dwie szczecińskie elektrociepłownie: Pomorzany i Szczecin oraz sieć ciepłownicza w Gryfinie trafiły do linii biznesowej PGE Energia Ciepła tworząc PGE Energia Ciepła Oddział w Szczecinie.

Dnia 18.08.2021 r. Rada Nadzorcza PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. zatwierdziła zmianę Regulaminu organizacyjnego Spółki w zakresie obejmującym zmianę nazwy Oddziału „PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra” na „PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Elektrownia Dolna Odra”.

Podstawowym przedmiotem działalności jest wytwarzanie, dystrybucja i obrót energii elektrycznej oraz produkcja i dystrybucja ciepła.

Elektrownia Dolna Odra

Elektrownia Dolna Odra jest elektrownią systemową. Została zbudowana w latach siedemdziesiątych, a poszczególne jej bloki przekazywane były do eksploatacji w latach 1974÷1977.Obecnie dysponuje czterema blokami o łącznej mocy elektrycznej zainstalowanej 908 MWe i cieplnej 91,15 MWt. Elektrownia ta pełni funkcję jednostki must run, co oznacza, że jej praca wymuszona jest względami bezpieczeństwa sieciowego. Układy technologiczne elektrowni przystosowane są do świadczenia pełnego pakietu usług systemowych na rzecz Krajowego Systemu Energetycznego.

Jeden z priorytetowych obszarów działalności Oddziału Elektrownia Dolna Odra stanowią działania proekologiczne. Oddział wysoko ceni dbałość o środowisko naturalne, m.in. w związku z położeniem elektrowni w obrębie aglomeracji miejskich oraz Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry.

W Oddziale stosuje się najlepsze rozwiązania techniczne, modernizacje i rozwój istniejących instalacji, co znajduje odzwierciedlenie w ciągłej poprawie skuteczności działań proekologicznych, realizacji podstawowych celów strategicznych w obszarze ochrony środowiska, wspierających instrumenty prawne, jak i dobrowolne zobowiązania w zakresie systemów zarządzania, między innymi w systemie EMAS.

Elektrownia Dolna Odra jest pierwszą w województwie zachodniopomorskim, a trzecią w kraju elektrownią zawodową, posiadającą rejestrację w Krajowym Rejestrze Systemu EMAS, co jest dowodem na to, iż działa na rzecz wszystkich interesariuszy.

Za długofalowe działania proekologiczne ze szczególnym uwzględnieniem Zespołu Parków Krajobrazowych Doliny Dolnej Odry przedsiębiorstwo otrzymało szereg wyróżnień.