Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. został utworzony dnia 01.10.1996 r. na podstawie aktu notarialnego przekształcenia Przedsiębiorstwa Państwowego Zespół Elektrowni Dolna Odra w jednoosobową Spółkę Akcyjną Skarbu Państwa.

Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. nabył i posiada osobowość prawną na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Szczecinie XI Wydział Gospodarczy z dnia 01.10.1996 r. (sygn. akt. Ns Rej. H 1823/96).

Przekształcenia Przedsiębiorstwa Państwowego Zespół Elektrowni Dolna Odra w Spółkę Akcyjną dokonano na podstawie:

– ustawy z dnia 05.02.1993 r. o przekształceniach własnościowych niektórych przedsiębiorstw państwowych o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa (Dz. U. Nr 16, poz. 69 z późn. zm.),

– ustawy z dnia 13.07.1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 298  z późn. zm.).

Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. nie posiadał statusu Spółki o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18.01.2005 r. w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa – Dz.U. Nr 15, poz. 123 z późn. zm.).

Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. posiadał status przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09.11.2007 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym – Dz.U. Nr 214, poz. 1571).

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 26.09.2008 r. sygn. akt SZ.XVII NS-REJ.KRS/010438/08/606 dokonano zmiany firmy, pod którą Spółka działała, na PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra Spółka Akcyjna.

Z dniem 01 września 2010 roku, nastąpiło połączenie 13 spółek Grupy Kapitałowej PGE, w tym PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. i Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gryfinie. Połączenie odbyło się w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. W dniu 01.09.2010 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie (sygn. Sprawy: LD.XX NS-REJ.KRS/017530/10/973) o wpisaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym (Nr KRS: 0000032334), Regon: 000 560 207, Spółki pod nazwą PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie.

PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. została oddziałem Spółki skonsolidowanej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Nowa nazwa oddziału brzmi PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra.

Podstawowym przedmiotem działalności jest wytwarzanie, dystrybucja i obrót energii elektrycznej oraz produkcja, dystrybucja i obrót ciepła.

W skład Oddziału Zespół Elektrowni Dolna Odra wchodzą następujące jednostki organizacyjne: Elektrownia Dolna Odra w Nowym Czarnowie koło Gryfina oraz mieszczące się w Szczecinie: Elektrownia Pomorzany i Elektrownia Szczecin.

Elektrownia Dolna Odra

 

 

Głównym ogniwem Zespołu jest Elektrownia Dolna Odra. Elektrownia Dolna Odra jest elektrownią systemową. Została zbudowana w latach siedemdziesiątych, a poszczególne jej bloki przekazywane były do eksploatacji w latach 1974÷1977. Elektrownia dysponuje sześcioma blokami o łącznej mocy elektrycznej 1 362 MWe i cieplnej 100,81 MWt. Jest konwencjonalną elektrownią blokową, z otwartym układem chłodzenia. W latach 90-tych w Elektrowni Dolna Odra zrealizowano kompleksowy program modernizacji podstawowych urządzeń energetycznych. Produkcja Elektrowni Dolna Odra przeznaczona jest dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i zasilenia w ciepło miasta Gryfino.

Elektrownia Pomorzany 

 

 

Elektrownia Pomorzany zbudowana została w latach 1936÷1940. Po zniszczeniach wojennych, ponownie oddana do eksploatacji w 1961 roku. W latach 1978÷79 rozbudowana i wyposażona w dwa kotły wodne dla celów ciepłowniczych. Moc elektryczna wynosi 134,2 MWe, zaś cieplna 323,5 MWt. W ostatnich latach zrealizowano szereg inwestycji i modernizacji (modernizacja bl. A i B, budowa Instalacji Odsiarczania i Odazotowania Spalin). Elektrownia Pomorzany jest jednym z podstawowych źródeł ciepła dla miasta Szczecina.

Elektrownia Szczecin

 

 

Elektrownia Szczecin zbudowana w latach 1911÷1916, przejęta do eksploatacji przez władze polskie w 1947 roku. W latach 1952÷1957 przeprowadzono jej gruntowną modernizację, polegającą na wymianie podstawowych urządzeń, takich jak: kotły i turbiny. W 1971 r. Elektrownia przystosowana została do zasilania w ciepło scentralizowanego systemu ciepłowniczego Szczecina. W latach 1998÷2000 w Elektrowni zbudowano nowoczesną turbinę upustowo – ciepłowniczo – kondensacyjną, dzięki której Elektrownia Szczecin jest źródłem energii, produkującym w skojarzeniu energię elektryczną i cieplną. Jej moc elektryczna wynosi 68,5 MWe, zaś cieplna 162,14 MWt. W 2008 r. podjęto decyzję o realizacji II etapu modernizacji, której wynikiem była budowa kotła parowego wytwarzającego energię z biomasy. Realizacja tej inwestycji powoduje osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci zmniejszenia emisji do powietrza zanieczyszczeń w następujących ilościach: SO2 o 1.100,00 Mg/ r, pyłu o 120,00Mg/ r.  Ponadto nastąpi redukcja wytarzanych odpadów paleniskowych o 20.000,00 Mg/ r  oraz zerowa emisja CO2. Kocioł parowy wytwarzający energię z biomasy daje Elektrowni Szczecin nowe, drugie życie, a stuletnia elektrownia staje się dzięki temu jednym z najbardziej nowoczesnych, wysokosprawnych, przyjaznych dla środowiska producentów ciepła i energii elektrycznej, natomiast Oddział ZEDO wzmacnia swoją pozycję jednego z największych w Spółce PGE GiEK SA producentów „zielonej energii”. Elektrownia Szczecin jest jednym z podstawowych źródeł ciepła dla miasta Szczecina.