Aktualnie obowiązujące umowy sprzedaży ciepła będą sukcesywnie wymieniane. Każdy Odbiorca ciepła otrzyma pisemną informację określającą tryb wymiany dotychczasowych umów na nowe.

Umowy w nowym standardzie obowiązywać będą z mocą od dnia 15.10.2019 r. Jest to data, od której rozpocznie obowiązywać również nowa tabela regulacyjna, o której wprowadzeniu informowaliśmy Państwa listownie z rocznym wyprzedzeniem.

Nowy wzorzec umowy jest zgodny ze standardami aktualnie obowiązującymi na rynku energetycznym, tzn. składa się z Umowy kompleksowej (zawierającej absolutnie minimalną i niezbędną treść) oraz szczegółowych regulacji zawartych w załącznikach, w szczególności w Ogólnych Warunkach Realizacji Umowy (OWRU załącznik nr 2) określających zasady dostarczania ciepła, standardy jakościowe obsługi odbiorców oraz wzajemne prawa i obowiązki Dostawcy i Odbiorcy. Zmiana umowy zawartej przy wykorzystaniu nowego wzorca nie będzie wymagała zawierania aneksów i często kłopotliwej wizyty w siedzibie Oddziału. W przypadku konieczności dokonania zmiany umowy wynikającej np. ze zmiany przepisów prawa, Odbiorcy informowani będą o fakcie zmiany i terminie jej wprowadzenia w życie. Odbiorcom doręczany będzie nowy tekst OWRU wraz z informacją o zmienionych przepisach. Odbiorcy, którzy nie zgodzą się na wprowadzone zmiany będą mieli możliwość wypowiedzenia umowy, natomiast brak wypowiedzenia oznaczał będzie akceptację nowych warunków.

Żywimy nadzieję, że współpraca na bazie nowego, uporządkowanego i ustandaryzowanego wzorca umowy wpłynie na podwyższenie jakości obsługi klientów.

Treść nowej umowy kompleksowej i jej załączników znajduje się w załączonych plikach PDF oraz na naszej stronie internetowej www.zedolnaodra.pgegiek.pl wchodząc w zakładkę Oferta/Sprzedaż ciepła/Dokumenty do pobrania.

zedolnaodra_site