W związku z wypłatą dywidendy przez spółkę PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.(dalej: „PGE”) informujemy o możliwościach  i formach składania dyspozycji dotyczących środków pieniężnych stanowiących dywidendę z w.w..akcji.

Osobami uprawnionymi do wypłaty dywidendy są akcjonariusze, którzy na dzień 15 września 2011 roku posiadali akcje spółki PGE. Termin wypłaty dywidendy został ustalony na 30 września 2011 roku , co oznacza, że od tego dnia uprawnieni do dywidendy akcjonariusze mogą składać stosowne dyspozycje dotyczące należnych środków pieniężnych. Dywidenda pojawi się na kontach 30 września w godzinach wieczornych, w związku z powyższym prosimy o składanie dyspozycji dotyczących dywidendy od 3 października 2011 roku.

Kwota dywidendy z jednej posiadanej akcji PGE wynosi 0,65 PLN brutto. Kwota do wypłaty będzie pomniejszona o należny podatek wynoszący 19 %. Sposoby realizacji wypłaty dywidendy:

1. Akcjonariusze uprawnieni do dywidendy posiadający rachunek inwestycyjny w Domu Inwestycyjnym BRE Banku S.A. mogą złożyć telefonicznie dyspozycję przelewu środków pieniężnych na wskazany w umowie rachunek bankowy.

W tym celu prosimy o przygotowanie:

  • numeru rachunku inwestycyjnego, który będzie potrzebny w rozmowie telefonicznej (ośmiocyfrowy numer zaczynający się na 39xxxxxx zamieszony w górnym okienku na pierwszej stronie umowy),
  • hasła niezbędnego do identyfikacji telefonicznej (numer zapisany na drugiej stronie umowy w paragrafie 6 punkt 2). Następnie w celu złożenia dyspozycji lub uzyskania informacji należy skontaktować się z Domem Inwestycyjnym BRE Banku pod numerem: 22 697 47 18 (czynny w dni powszednie w godzinach 8:30 - 18:00) Ponadto uprawnieni akcjonariusze posiadający rachunek inwestycyjny w Domu Inwestycyjnym BRE Banku S.A..mogą zlożyć osobiście dyspozycję wypłaty dywidendy w jednym z Punktów Obsługi Klienta Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A.

2. Akcjonariusze uprawnieni do dywidendy posiadający akcje w rejestrze sponsora emisji prowadzonym przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Akcjonariusze posiadający akcje PGE zapisane w rejestrze sponsora emisji prowadzonym przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.mogą złożyć dyspozycję wypłaty dywidendy wyłącznie osobiście w jednym z Punktów Obsługi Klienta Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Podczas składania takiej dyspozycji wskazana jest znajomość numeru posiadanego rachunku bankowego. Jednocześnie zachęcamy Akcjonariuszy do otwarcia rachunku inwestycyjnego w Domu Inwestycyjnym BRE Banku S.A. i zdeponowania na nim akcji, co pozwoli na składanie dyspozycji dotyczących posiadanych akcji również telefonicznie lub poprzez Internet. Przy otwieraniu rachunku inwestycyjnego zalecana jest znajomość numeru posiadanego rachunku bankowego, którego wskazanie umożliwi składanie dyspozycji przelewu środków pieniężnych poprzez lub Internet.

3. Akcjonariusze uprawnieni do dywidendy posiadający akcje zapisane na rachunkach w innych domach maklerskich. Akcjonariusze powinni zgłosić się do domu maklerskiego prowadzącego rachunek maklerski, na którym zostały zdeponowane akcje PGE i tam złożyć dyspozycję wypłaty środków pieniężnych z tytułu należnej dywidendy.

zedolnaodra_site