Do tej pory w elektrowni wykonano 11 zadań, kolejne 7 jest w trakcie realizacji. Program inwestycyjny Elektrowni Pomorzany obejmuje łącznie 49 zadań inwestycyjnych, których realizacja została zaplanowana na lata 2015-2040. Budżet przeznaczony na jego realizację do 2020 roku wyniesie 213 mln zł. Porozumienie dotyczące programu podpisano w październiku 2015 r.

Realizacja zadań dostosowawczych i modernizacyjno-odtworzeniowych w elektrowni jest warunkiem koniecznym dla jej pracy przez następnych 20 lat po roku 2019. Celem modernizacji zakładu jest m.in. ochrona miejsc pracy w okresie korzystania z derogacji naturalnej (zgodnie z obowiązującą Dyrektywą IED), a także wsparcie realizacji celów spółki PGE GiEK, do których należy rozwój mocy wytwórczych, poprawa efektywności wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, zwiększenie dyspozycyjności pracy jednostek wytwórczych oraz dotrzymanie norm ochrony środowiska. Realizowany program jest także wyrazem wspólnego dążenia do utrzymania przez Grupę Kapitałową PGE pozycji wiodącego wytwórcy energii elektrycznej i ciepła w Polsce. Po zakończeniu wszystkich zaplanowanych prac Elektrownia Pomorzany będzie spełniać wymogi unijnej dyrektywy o emisjach przemysłowych (IED) i górne limity wynikające z tzw. konkluzji BAT/BREF, a mieszkańcy Szczecina będą mieli zapewnione wieloletnie bezpieczeństwo dostaw ciepła wytwarzanego w wysokosprawnej kogeneracjipodkreśla Radosław Rasała, (p.o.) prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

 

Wśród projektów, jakie wykonano w ostatnim półroczu, znalazły się m.in.: modernizacja układu rozładunku węgla z wymianą suwnicy półbramowej chwytakowej D-66, modernizacja pomiarów specjalnych turbin bloków A i B, kanałów betonowych wody chłodzącej, tacy pod zbiornikami oraz instalacji rozpałkowej kotła bloku A, jak również wymiana zbiorników magazynowych kwasu. Obecnie realizowane są prace związane, m.in. z budową instalacji odsiarczania spalin metodą półsuchą wraz z instalacją dystrybucji popiołu suchego oraz budowa instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla kotłów OP-206 obu bloków (typu Benson). Realizowane są również zadania modernizacyjne układu ciepłowniczego, wymiana rurociągów parowych i rekonstrukcja kotłów bloków A i B, a także urządzeń pomocniczych w/w kotłów.

 

Elektrownia Pomorzany wraz z Elektrownią Szczecin i Elektrownią Dolna Odra jest częścią oddziału Zespół Elektrowni Dolna Odra. ZEDO należy do największych przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego oraz jest głównym producentem energii na Pomorzu Zachodnim. Dysponuje 1572,2 MWe zainstalowanej mocy elektrycznej oraz 586,45 MWt osiągalnej mocy cieplnej.

 

Elektrownie Pomorzany i Szczecin należą do najważniejszych producentów ciepła dla Szczecina. Produkcja energii z Elektrowni Dolna Odra przeznaczona jest na potrzeby Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i zasilenia w ciepło miasta Gryfina.

W przypadku Elektrowni Dolna Odra podjęto decyzję o przeprowadzeniu działań zmierzających do budowy nowych, gazowych mocy wytwórczych o odpowiedniej dyspozycyjności i sterowalności. Projekt zakładający budowę dwóch bloków gazowo-parowych o mocy około 500 MW brutto znajduje się obecnie w fazie przygotowania do realizacji.

zedolnaodra_site