Nasze oddziały

OGŁOSZENIE O PROWADZONEJ REKRUTACJI  ZEWNĘTRZNEJ

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.- Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra ogłasza nabór na stanowisko:

Elektromechanik Przyrządów Aparatury Cieplnej i Automatyki

Dział Automatyki (4 etaty)

Miejsce pracy w Oddziale: Elektrownia Dolna Odra w Nowym Czarnowie

Zatrudnione osoby odpowiedzialne będą m.in. za:

eksploatację, naprawę aparatury pomiarów wielkości fizycznych i fizykochemicznych, układów regulacji i sterowań AKPiA, sprawdzanie blokad i zabezpieczeń technologicznych bloku energetycznego.

 

Kryteria dotyczące kandydata:

1.  Wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe,

2.  Posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego „E” Grupa I pkt 2,9 oraz Grupa II pkt 10 bądź nabycie uprawnień,

3. Od kandydata wymagana jest znajomość układów pomiarów i automatyki, obsługi urządzeń informatycznych (komputer, sterownik PLC),

4. Gotowość do podjęcia pracy w systemie zmianowym, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, komunikatywność.

 

Sposób oceny kandydata: test wiedzy/rozmowa kwalifikacyjna.

Ilość etatów do obsadzenia: 4.

Planowany termin zatrudnienia

Proponowana forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

  1. życiorys (CV),
  2. list motywacyjny,
  3. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (załącznik               nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r.w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika – Dz. U.  Nr 62, poz. 286 z późn. zm.),
  4. potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dokumentów poświadczających wykształcenie,
  5. potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia świadectwa kwalifikacyjnego.

Przedkładane dokumenty winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Kandydata oraz opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PGE GiEK S.A. - Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego w PGE GiEK S.A. -Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. Nr 10, poz. 926 z późn. zm.).

 

Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy składać osobiście, przesłać pocztą bądź przesłać na adres e-mail izabela.jaworska-florek@gkpge.pl z dopiskiem „Rekrutacja na stanowisko Elektromechanik Przyrządów Aparatury Cieplnej i Automatyki” do dnia 07 lipca 2017 r. Decyduje data wpływu do siedziby Oddziału.

 

Adres do korespondencji:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.- Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra

Nowe Czarnowo 76, 74-105 Nowe Czarnowo - Wydział HR.

Informacji telefonicznej udziela Zdzisław Jankowski tel. 91 822 5340

Wybrani Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia testu wiedzy/rozmowy kwalifikacyjnej.

Złożone dokumenty zostaną zniszczone chyba, że kandydat zastrzeże w dokumentach aplikacyjnych, iż wnosi o ich odesłanie.