PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej PGE oraz konsorcjum firm w składzie Polimex Energetyka Sp. z o.o. (lider konsorcjum) i Doosan Lentjes GmbH, podpisały umowę na budowę instalacji odsiarczania spalin (IOS) wraz z instalacją dystrybucji popiołu suchego w Elektrowni Pomorzany. Wartość kontraktu to 97 mln zł. Dzięki inwestycji emisja tlenków siarki z elektrowni zmniejszy się o ponad 95 proc.

Inwestycja realizowana będzie dla dwóch kotłów Benson OP-206 nr A i B i jest częścią większego „Programu Inwestycyjnego Elektrowni Pomorzany”. W ramach budowy instalacji odsiarczania spalin powstanie zabudowany układ odprowadzania popiołu lotnego w stanie suchym, a w węźle dystrybucji popiołu zostaną zabudowane cztery zbiorniki o pojemności około 750 m3 każdy. Dwa z nich będą służyły do magazynowania popiołu lotnego, a pozostałe dwa jako magazyn sorbentu i produktu poreakcyjnego z IOS.

Dzięki budowie instalacji odsiarczania spalin dwa kotły w Elektrowni Pomorzany spełniać będą standardy emisyjne wynikające z Dyrektywy IED oraz przyszłych konkluzji BAT/BREF. Jednocześnie realizacja tego projektu zapewni utrzymanie tlenków siarki na poziomie poniżej 130 mg/Nm3, tlenków azotu poniżej 150mg/Nm3 oraz pyłu na poziomie mniejszym niż 10 mg/Nm³. Dzięki realizacji tej inwestycji powietrze w Szczecinie będzie czystsze – mówi Sławomir Zawada,  prezes PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

W ramach „Programu Inwestycyjnego Elektrowni Pomorzany” wybudowana zostanie także instalacja katalitycznego odazotowania spalin (SCR) dla dwóch kotłów Benson OP-206 wraz z modernizacją podgrzewaczy wody, wentylatorów spalin i obrotowych podgrzewaczy powietrza, zabudową szczytowych wymienników ciepłowniczych oraz innymi pracami modernizacyjno-odtworzeniowymi. Aktualnie trwa ocena ofert w ramach prowadzonego postępowania przetargowego.

Budżet zadań w ramach programu modernizacyjnego Elektrowni Pomorzany na lata 2016-2020 wynosi ponad 220 mln złotych. Dzięki nowym inwestycjom elektrownia, która jest jednym z podstawowych źródeł ciepła dla Szczecina, będzie mogła pracować przez kolejne 20 lat  – mówi Paweł Warda, dyrektor Zespołu Elektrowni Dolna Odra, oddziału spółki PGE GiEK.

Planowany termin zakończenia inwestycji to III kwartał 2019 roku.  Przeznaczenie środków finansowych na nowoczesną instalację odsiarczania spalin w Pomorzanach pozwoli nie tylko na poprawę jakości powietrza w rejonie szczecińskim ale także na utrzymanie racjonalnych cen ciepła i wydłużenie zdolności eksploatacyjnych w elektrowni co najmniej do 2039 roku.  – mówi Radosław Rasała, wiceprezes Zarządu ds. Finansowych PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Inwestycja ma także istotne znaczenie dla regionu, ponieważ pozwala w pełni wykorzystać potencjał Elektrowni Pomorzany. Rozpoczęty w ubiegłym roku projekt umożliwiający działanie Elektrowni Pomorzany po 2019 roku, to kolejny etap inwestycji w Zespole Elektrowni Dolna Odra, do którego, obok Elektrowni Dolna Odra oraz Elektrowni Szczecin, należą Pomorzany. Niedawno zakończona została trwająca trzy lata budowa instalacji redukcji tlenków azotu dla bloków 5–8 w Elektrowni Dolna Odra. Realizacja inwestycji mają na celu utrzymanie pozycji lidera grupy w wytwarzaniu ciepła w Szczecinie.

Projekty mające na celu ograniczenie emisji pyłów, dwutlenku siarki, tlenków azotu i dwutlenku węgla prowadzone są obecnie we wszystkich elektrowniach i elektrociepłowniach należących do PGE GiEK. Dzięki realizacji tych inwestycji wszystkie jednostki wytwórcze działające w ramach Grupy PGE wypełniać będą z zapasem wyznaczone dla nich limity emisyjne. W ostatnich latach elektrownie i elektrociepłownie Grupy ograniczyły już emisje tlenków siarki o 87 proc., tlenków azotu o 50 proc. i emisje pyłów o 98 proc.

zedolnaodra_site