25 września w Nowym Czarnowie PGE GiEK oraz konsorcjum firm w składzie SBB Energy (lider konsorcjum wykonawczego), Polimex Energetyka i Polimex Mostostal podpisały umowę na budowę instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla czterech bloków energetycznych w ramach realizacji programu inwestycyjnego „Dostosowanie bloków nr 5-8 w Elektrowni Dolna Odra do wymagań konkluzji BAT”. Wartość kontraktu wynosi prawie 200 mln zł netto. Termin zakończenia prac planowany jest na IV kwartał 2021 roku. Realizacja inwestycji pozwoli na prawie trzykrotne zmniejszenie emisji tlenków azotu do atmosfery.

Dzięki inwestycji kotły OP-650 bloków nr 5, 6, 7 i 8 w Elektrowni Dolna Odra spełniać będą standardy wynikające z konkluzji BAT/BREF, określające rygorystyczne normy w zakresie dopuszczalnych wielkości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. W ramach prac, elektrownia zmodernizuje także instalacje odsiarczania spalin bloków energetycznych nr 7 i 8, w celu znacznego ograniczenia emisji tlenków siarki. Realizacja programu „Dostosowanie bloków nr 5-8 w Elektrowni Dolna Odra do wymagań konkluzji BAT” zapewni utrzymanie emisji tlenków siarki na poziomie poniżej 130 mg/Nm3, tlenków azotu poniżej 150mg/Nm3 oraz pyłu na poziomie mniejszym niż 10 mg/Nm³. – To kolejna proekologiczna inwestycja w zachodniopomorskim oddziale spółki PGE GiEK, która poprawi jakość powietrza w Szczecinie. O naszej ekologicznej świadomości świadczy również fakt, że już dzisiaj przygotowujemy się intensywnie do wejścia w życie zaostrzonych wymogów środowiskowych wynikających z tzw. Konkluzji BAT, nałożonych przez Unię Europejską, a realizowana polityka inwestycyjna uwzględnia bezpieczeństwo energetyczne oraz gospodarcze interesy naszego kraju mówi Sławomir Zawada, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. – Warto przy tej okazji przypomnieć o innych inwestycjach proekologicznych w Szczecinie, które są w trakcie realizacji. W Elektrociepłowni Pomorzany, która również należy do PGE GiEK, budujemy instalacje odsiarczania i odazotowania spalin. Wszystkie te prośrodowiskowe działania, włączając w to dzisiejszą umowę, świadczą o naszym poczuciu odpowiedzialności za bycie liderem wśród wytwórców energii elektrycznej i ciepła dla regionu, z poszanowaniem środowiska, w którym żyjemy i powietrza, którym oddychamy.

Instalacja odazotowania spalin budowana będzie w oparciu o technologię katalityczną (SCR) z zabudową klapy obejściowej na czas rozruchu. W ramach prac zostaną wymienione wentylatory spalin, a obrotowe podgrzewacze powietrza przejdą modernizacje. Wszystkie prace będą wykonywane w czasie planowych remontów kapitalnych poszczególnych bloków. Pierwsze odstawienie jednostek wytwórczych objętych programem powinno nastąpić w październiku 2019 roku.

W Zespole Elektrowni Dolna Odra już od lat dziewięćdziesiątych realizowane są działania prowadzące do zmniejszenia wpływu odziaływania elektrowni na środowisko. Programy modernizacyjne i dostosowawcze uwzględniały m.in. redukcję emisji pyłu, tlenków azotu i dwutlenku siarki. Obecnie wszystkie jednostki wytwórcze wyposażone są w urządzenia ograniczające ich oddziaływanie na środowisko. W poszczególnych elektrowniach ZEDO stosowane są instalacje odpylania spalin, tj. elektrofiltry oraz odpylacze, których średnia osiągana skuteczność dochodzi do 99,7%. Każda z elektrowni wchodzących w skład Zespołu Elektrowni Dolna Odra wyposażona jest również w automatyczny system pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Budowa instalacji katalitycznego odazotowania spalin doskonale wpisuje się realizację zawartego 30 stycznia 2017 roku „Porozumienia w sprawie wykonania inwestycji w Elektrowni Dolna Odra” pomiędzy spółką PGE GiEK a związkami zawodowymi, działającymi w ZEDO, PGE Polską Grupą Energetyczną będącą gwarantem, przy udziale Pracodawcy a także przy współudziale Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego w Szczecinie, Zarządu Regionu Zachodniopomorskiego NSZZ Solidarność 80 w Szczecinie oraz „Porozumienia na rzecz obrony ZEDO”.

zedolnaodra_site